Vedtekter

MAstøks

Vedtekter

§
12
Styret

Mastøk ledes av styret (ti medlemmer) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Nyvalgt styre tiltrer ikke senere enn 1. februar.Styret skal:1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielloppgaver og utarbeide instruks for disse.3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Mastøks økonomi i henhold til de til enhvertid gjeldende instrukser og bestemmelser.4. Representere Mastøk utad.5. Revidere budsjett vedtatt av årsmøtet fortløpende, og ved eventuelle endringer informere MastØks medlemmer om dette. 6. Innsette observatører til MastØk styret innen 1. oktober hvert kalenderår a) Perioden fra 1. oktober frem til 1. februar skal. Observatørene inkluderes i MastØk sitt arbeid. b) Dersom en observatør av ulike årsaker ikke finnes skikket, eller av andre årsaker ikke har mulighet til å fungere som observatør i MastØk, skal straks arbeidet med å finne en ny kandidat iverksettes. Styret skal holde møte når styreleder forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleder ens stemme dobbelt. Styremedlemmer av Mastøk stiller seg tilgjengelig for resten av styret og alle medlemmer av Mastøk over en periode på ett år, og kan derfor ikke dra på utveksling eller på annen måte bli utilgjengelig over en lengre periode. Nyvalgt styre tiltrer ikke senere enn 1. februar.

Vi hjelper deg

Har du fortsatt spørsmål?

Send oss en melding

Kontakt oss