Vedtekter

Vedtekter Mastøk

 
§ 1 Formål
Mastøk skal være en interesseorganisasjon for studenter innen master i økonomi og administrasjon og master i regnskap og revisjon ved Universitetet i Stavanger, og skal arbeide for:
– Mastøk skal jobbe for å skape, og opprettholde, et godt sosialt miljø blant masterstudentene i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Stavanger.
– Mastøk skal jobbe for å koble medlemmene sine til næringslivet
– Mastøk skal jobbe med kvalitetssikring av masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Stavanger.
 
§ 2 Organisatorisk tilknytning
Mastøk er en frittstående interesseorganisasjon, med nært samarbeid opp mot UiS og eventuelle andre samarbeidspartnere.
 
§ 3 Medlemmer
Alle som er studenter ved masterstudiet i økonomi og administrasjon og masterstudiet i regnskap og revisjon ved UiS.
 
§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.
 
§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget.
Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
 
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.
 
§ 7 Årsmøte
Årsmøtet som holdes hvert år er Mastøks høyeste myndighet, og skal skje i januar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
 
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
 
§ 8 Ledelse av årsmøtet
Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten må være medlem av Mastøk.
 
§ 9 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.
 
Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene somhar oppnådd flest stemmer.
 
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valgav vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 
§ 10 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle Mastøks årsmelding
2. Behandle Mastøks regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta Mastøks budsjett
6. Velge:
a) Leder
b) Nestleder
c) Økonomiansvarlig
d) Sponsoransvarlig
e) Næringslivsmesseansvarlig
f)Arrangementsansvarlig
g) Fagansvarlig
h) PR-ansvarlig
i) PR-ansvarlig
 
§ 11 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
 
§ 12 Styret
Mastøk ledes av styret (ni medlemmer) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Nyvalgt styre tiltrer ikke senere enn 1. februar.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielloppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Mastøks økonomi i henhold til de til enhver
tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere Mastøk utad.
5. Revidere budsjett vedtatt av årsmøtet fortløpende, og ved eventuelle endringer informere MastØks medlemmer om dette. 
6. Innsette observatører til MastØk styret innen 1. oktober hvert kalenderår
      a) Perioden fra 1. oktober frem til 1. februar skal.                             observatørene inkluderes i MastØk sitt arbeid. 
      b) Dersom en observatør av ulike årsaker ikke finnes skikket, eller av andre årsaker ikke har mulighet til å fungere som observatør i MastØk, skal straks arbeidet med å finne en ny kandidat iverksettes. 
 
Styret skal holde møte når styreleder forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleder ens stemme dobbelt. Styremedlemmer av Mastøk stiller seg tilgjengelig for resten av styret og alle medlemmer av Mastøk over en periode på ett år, og kan derfor ikke dra på utveksling eller på annen måte bli utilgjengelig over en lengre periode. Nyvalgt styre tiltrer ikke senere enn 1. februar. 
 
§ 13 Mistillit
Mistillitsforslag mot styremedlemmer kan fremsettes av enkeltpersoner og vedtas med 2/3 flertall i styret. Forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig til styret. den det gjelder har rett til å forklare seg ovenfor styret før beslutning fattes. Et mistillitsforslag kan kun handle om ett styremedlem. Ved manglende deltakelse i grunnleggende styrevirksomhet er det nødvendig at styret stiller mistillit mot styremedlemmet. 
 
-Grunnleggende styrevirksomhet regnes som styremøter, arrangement og stands bestemt av styret.
-Manglende deltakelse er under 70% oppmøte. 
 
 
§ 14 Grupper /Komitè
Mastøk kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Mastøk, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Mastøk utad uten styrets godkjennelse.
 
 
§ 14 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
 
 
§ 15 Oppløsning
Oppløsning av linjeforeningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
I tilfelle oppløsning av linjeforeningen, skal ubrukte økonomiske midler, tildelt av Velferdstinget i Stavanger og utbetalt av Studentsamskipnaden i Stavanger, betales tilbake til Studentsamskipnaden.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av linjeforeningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 14.