Vedtekter

Vedtekter Mastøk

§ 1 Formål
Mastøk skal være en interesseorganisasjon for studenter innen master i økonomi og administrasjon og master i regnskap og revisjon ved Universitetet i Stavanger, og skal arbeide for:
– Mastøk skal jobbe for å skape, og opprettholde, et godt sosialt miljø blant masterstudentene i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Stavanger.
– Mastøk skal jobbe for å koble medlemmene sine til næringslivet
– Mastøk skal jobbe med kvalitetssikring av masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Stavanger.
§ 2 Organisatorisk tilknytning
Mastøk er en frittstående interesseorganisasjon, med nært samarbeid opp mot UiS og eventuelle andre samarbeidspartnere.
§ 3 Medlemmer
Alle som er studenter ved masterstudiet i økonomi og administrasjon og masterstudiet i regnskap og revisjon ved UiS.
§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i laget.
§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget.
Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samtrefusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.
§ 7 Årsmøte
Årsmøtet som holdes hvert år er Mastøks høyeste myndighet, og skal skje innen februar måned.Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene eller vedkunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke
før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten
senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
§ 8 Ledelse av årsmøtet
Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten må være medlem av Mastøk.
§ 9 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.
Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene somhar oppnådd flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valgav vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første
omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige

kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som harfått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle Mastøks årsmelding
2. Behandle Mastøks regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta Mastøks budsjett
6. Velge:
a) Leder
b) Nestleder
c) Økonomiansvarlig
d) Sponsoransvarlig
e) Næringslivsmesseansvarlig
f)Arrangementsansvarlig
g) Fagansvarlig
h) PR-ansvarlig

Nyvalgt styre tiltrer i mars måned.

 

§ 11 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det,
eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 12 Styret
(1) Mastøk ledes av styret (8 medlemmer) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Nyvalgt styre tiltrer 1. mars, og blir fra perioden januar til mars inkludert i Mastøk sitt arbeid. Nytt styre sitter som observatører i styret frem til 1. mars.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielloppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Mastøks økonomi i henhold til de til enhver
tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4.Representere Mastøk utad.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleder ens stemme dobbelt.
(2) Styremedlemmer av Mastøk stiller seg tilgjengelig for resten av styret og alle medlemmer av Mastøk over en periode på ett år, og kan derfor ikke dra på utveksling eller på annen måte bli utilgjengelig over en lengre periode.
§ 13 Grupper /avdelinger
Mastøk kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Mastøks årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Mastøk, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Mastøk utad uten styrets godkjennelse.
§ 14 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 15 Oppløsning
Oppløsning av linjeforeningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
I tilfelle oppløsning av linjeforeningen, skal ubrukte økonomiske midler, tildelt av Velferdstinget i Stavanger og utbetalt av Studentsamskipnaden i Stavanger, betales tilbake til Studentsamskipnaden.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av linjeforeningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 14.