Spesialisering

Regnskap og Revisjon 

«Master i regnskap og revisjon (MRR) er et toårig profesjonsstudium som også gir grunnlag for å bli statsautorisert revisor.I tillegg til avansert kompetanse innen regnskap, revisjon, finans og verdsettelse, får du inngående kunnskap om relevante deler av foretaksretten og skatte- og avgiftsrett. Du lærer å løse avanserte bedriftsøkonomiske problemer. Den høye og unike fagkompetansen studentene tilegner seg, gjør MRR til et attraktivt studium»

Økonomi og administrasjon – masterstudium

Bli siviløkonom ved Universitetet i Stavanger.

Siviløkonomistudiet er blant de mest anerkjente utdanninger i Norge, og gir allsidige karrieremuligheter innenfor privat og offentlig virksomhet. Vil du jobbe i bank, finans eller forskning? Transport eller shipping? Industri og energi? Informasjons-teknologi og telekommunikasjon? Eller konsulentvirksomhet? Det er mange muligheter.

Ved Universitetet i Stavanger tilbyr vi tre spesialiseringsretninger på masterprogrammet:

  • Økonomisk Analyse
  • Anvendt Finans
  • Strategisk Markedsføring
  • Strategisk Innovasjonsledelse
  • Ledelse i en Digital Økonomi

– Spesialisering innenfor Økonomisk Analyse 

«Forbereder deg på arbeid med finansiering av driften i private og offentlige virksomheter. Dette omfatter valg av foretakets finansieringsstruktur, verdsettinger av eiendeler og investeringsprosjekt, evaluering av beslutninger for oppkjøp og avhending, samt forvaltning av ulike typer investeringsporteføljer. Spesialiseringen gir i tillegg spesifikk kunnskap om problemstillinger knyttet til selskapsorganisering, fusjoner og oppkjøp. Du blir kjent med redskaper og metoder som legges til grunn for verdsetting og investeringsbeslutninger i ulike typer bedrifter og finansforetak. Med spesialisering i Anvendt finans har du gode jobbmuligheter i banksektoren, i kapitalforvaltningsnæringen og i næringslivet for øvrig»

– Spesialisering innenfor Anvendt finans

«Digitalisering dreier seg om å tilpasse forretningsprosesser og praksis slik at organisasjoner kan konkurrere effektivt i en stadig mer digital økonomi. Dette krever først og fremst ledelse og strategier, og profilen Ledelse i en digital økonomi vil gjøre deg i stand til å bidra konstruktivt til denne reisen. Dette åpner for gode jobbmuligheter i både privat og offentlig sektor, og kanskje den voksende konsulentbransjen er en naturlig start på en lang og spennende karriere?»

– Spesialisering innenfor Strategisk Markedsføring

«Gir deg kunnskap om markedsføring fra et strategisk perspektiv, styrker dine strategiske evner og ferdigheter og forbereder deg til en suksessfull karriere. Spesialiseringen kombinerer kunnskap om strategi og markedsføring med en dataanalytisk tilnærming til beslutningstaking. Spesialiseringen er anvendt og gjør deg i stand til å adressere strategisk viktige utfordringer som bedrifter står ovenfor. Karrierespesialiseringen innenfor Strategic Marketing and Analytics bygger på ideen om et inkludere læringsmiljø med fokus på samarbeid, der medstudenter, faglige ansatte, næringsliv og tidligere studenter utgjør ditt nettverk av personlige og profesjonelle relasjoner som hjelper deg med å nå dine karrieremål»

– Strategisk Innovasjonsledelse 

«Økonomien er iboende dynamisk. Nye produkter kommer, gamle forsvinner. Med en spesialisering i Strategisk innovasjonsledelse vil du kunne bli en ekspert på innovasjonsprosesser. Du vil få en dyp forståelse for betydningen av innovasjon i bedrifter, industrier og i samfunnet for øvrig. Du vil lære mer om hvordan innovasjon påvirker virksomheter og hvordan det kan ledes. Som en konsekvens, som fremtidige ledere og profesjonelle, så vil denne spesialiseringen gjøre deg i stand til å bidra til utvikling av strategier og politikk og ledelse av innovasjon i private og offentlige virksomheter»

– Ledelse i en Digital Økonomi 

«Gir deg kompetanse og redskap til å til å analysere økonomiske sammenhenger både i næringslivet og samfunnet for øvrig. Med spesialisering i økonomisk analyse blir du i stand til å gjøre kompetente analyser av eksempelvis internasjonale konjunkturbevegelser og kapitalmarkeder, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, ressursforvaltning, miljøøkonomi og energimarkeder.

Profilen Økonomisk analyse har to retninger, med mulighet for fordyping i problemstillinger knyttet til arbeidsmarked og motivasjon og/eller energi-, ressurs- og miljøøkonomi. Spesialiseringen gir gode jobbmuligheter både i privat næringsliv (finans, olje og energi) og offentlig forvaltning (departement, fagdirektorat)»

Hva kan du bli?
Utdanningen gir svært allsidige jobbmuligheter. Du kan jobbe i bank, innenfor finans og forsikring; innenfor informasjonsteknologi og telekommunikasjon; revisjon, handel, industri og energi; du kan jobbe i offentlig virksomhet, transport- og shipping-selskaper, innenfor olje og gass eller konsulentvirksomhet.

Hentet fra www.uis.no 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.