Om masterstudiet

 Økonomi og administrasjon


Bli siviløkonom ved Universitetet i Stavanger.Siviløkonomistudiet er blant de mest anerkjente utdanninger i Norge, og gir allsidige karrieremuligheter innenfor privat og offentlig virksomhet. Vil du jobbe i bank, finans eller forskning? Transport eller shipping? Industri og energi? Informasjons-teknologi og telekommunikasjon? Eller konsulentvirksomhet? Det er mange muligheter. Ved Universitetet i Stavanger tilbyr vi tre spesialiseringsretninger på det toåringe masterprogrammet:
  • Økonomisk analyse
  • Anvendt finans
  • Strategi og ledelse

Spesialisering innenfor Økonomisk Analyse gir studentene verktøy til å analysere økonomiske sammenhenger i næringsliv og samfunnet forøvrig. Etter endt spesialisering skal studentene være i stand til å gjøre kompetente analyser av eksempelvis internasjonale konjunkturbevegelser og kapitalmarkeder, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, ressursforvaltning og energimarkeder. De skal også kunne analysere og gi anbefalinger på bedrifters konkurransestrategi og organisering. Spesialiseringen gir svært gode jobbmuligheter både i privat næringsliv (finans, olje og energi) og offentlig forvaltning (så som Norges bank og Finansdepartementet).

Spesialisering innenfor Anvendt finans skal forberede studenter på arbeid med finansielle problemstillinger. Dette innebærer å velge foretakets finansieringsstruktur, gjøre verdsettinger, evaluere oppkjøpsbeslutninger og forvalte ulike typer investeringsporteføljer. Spesialiseringen gir i tillegg kunnskap om problemstillinger knyttet til selskapsorganisering, fusjoner og oppkjøp. Studentene blir kjent med redskaper og metoder som legges til grunn for investeringsbeslutninger i ulike typer bedrifter og finansforetak.

Spesialisering innenfor Strategi og ledelse handler om de store spørsmålene for en organisasjon; hva er hensikten, hvilke kunder skal vi ha, hvordan skal vi tjene penger, hvem er våre konkurrenter, hvordan skal vi organisere oss, hvem skal vi samarbeide med? Gjennom denne spesialiseringen skal du få kunnskaper nok til å utvikle og sikre lønnsomheten til en bedrift. At bedriften er lønnsom er en forutsetning for at den har samfunnsmessig nytteverdi. Kombinasjon av arbeidserfaring og kunnskapene du tilegner deg gjennom studiet av spesialiseringens ulike emner, skal sette deg i stand til å ivareta lederoppgaver i private og offentlige virksomheter.

Hva kan du bli?
Utdanningen gir svært allsidige jobbmuligheter. Du kan jobbe i bank, innenfor finans og forsikring; innenfor informasjonsteknologi og telekommunikasjon; revisjon, handel, industri og energi; du kan jobbe i offentlig virksomhet, transport- og shipping-selskaper, innenfor olje og gass eller konsulentvirksomhet.

Sivilkøkonomutdanningen tilbys i to varianter:
Du kan enten søke deg direkte inn på en femårig mastergrad, eller du kan søke deg inn på en toårig mastergrad etter å ha fullført bachelorutdanning (innenfor regnskap og revisjon eller økonomisk- administrative fag).

Opptakskravet for begge er generell studiekompetanse, men for søkere til det femårige løpet er det også krav om matematikk R1/(S1+S2). Fullført mastergrad kvalifiserer også for opptak til ph.d.-programmer.

Hentet fra www.uis.no